new-home

בחן את עצמך לפני ואחרי שיטת בור סוד

5 "שכחנים" נבחנים על מסכתות שלמות בע"פ!

הבהרה!

הואיל ומטרתנו להמשיך ולהצליח אך ורק כתוצאה מהצלחות ולא חלילה מכישלונות, ברצוננו לחרוג מלהבטיח זיכרון מופלג ב100% לכל אחד וללא יוצא מן הכלל. בהחלט זה יכול להיות, אבל ללא כל ספק זה דורש תנאים מסוימים. הלכך ברצוננו להבהיר שכל מי שאיננו עונה על התנאים שלהלן סיכויו להצלחה נמוכים ושחלילה לא יבזבז את רכושו ע"מ לרכוש את הקורס. תנאי ראשון: בין אם יהיה זה רק מסכת אחת או ש"ס שלם בע"פ, כדי להצליח, עליך לא רק לרצות ולשאוף גרידא, אלא שרצון זה יהיה העיקרי והגדול ביותר בחייך עד להשלמתו! אחרת אינך מתאים ללימוד השיטה. תנאי שני: עליך להיות מסוגל לגבור על הכלל ש"כל ההתחלות קשות", עד שתקנה הרגל בביצוע השיטה ובחזרות יומיומיות. אחרת אינך מתאים ללימוד השיטה. תנאי שלישי: עליך להיות מסוגל לפנות שעה וחצי בממוצע לדף מחוץ ללימוד עצמו, כדי לשמר את מה שלמדת. אחרת אינך מתאים ללימוד השיטה. אנו שבים ומדגישים, כי מי שאינו עונה על תנאים אלו, איננו מתאים ללימוד השיטה וסיכויו להצלחה נמוכים. אך אם הנך עונה על תנאים אלו, נשמח לקבל אותך לקורס כדי לתת לך המרב וללא הפסק, עד שתהפוך ל-"בור סוד שאינו מאבד טיפה".
צוות מרכז "בור סוד".

בהכוונתם ובברכתם של גדולי ישראל שליט”א

מרן הגר"ש בעדני שליט"א
חבר מועצת חכמי התורה

מרן הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א

מרן שה"ת הגר"ח קנייבסקי שליט"א

ממליצים

translate